ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП КАТО ЧАСТ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОМПЛЕКС:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП КАТО ЧАСТ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОМПЛЕКС:

Основна цел на възпитателно-образователния процес по БДП  е изграждане у децата в предучилищна възраст елементарни общи представи за пътното движение и умения за безопасно придвижване като пешеходци.
       За да се осъществи тази цел трябва през целия обучителен период в детското заведение да се овладеят следните умения у децата:
      - да се развие сензориката на децата за различаване цветове и форми,движение,анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали
       - да различават улично платно,тротоар
       - да знаят кой къде се движи
       - да знаят,че не трябва да се движат сами
       - да знаят къде е опасно и безопасно да се движат,играят и защо
       - да се ориентират в елементарна пътна ситуация
       - да спазват определени правила при движение
       - да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходци
       - да умеят да се придвижват самостоятелно на къси разстояния

детската градина се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществен ите правила и норми за лична и колективна безопасност.