Проекти

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В  УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Във връзка с решение, взето на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведен на 28.04.2023 г., от 01 07.2023 г. до 31.12.2023 г. изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ продължи по операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (REACT - EU).

Научи повече
ЕНЕРГО-ПРО за обществото

ЕНЕРГО-ПРО за обществото

ПРОЕКТЪТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГО-ПРО

Научи повече
"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече
НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основните и допринасят за познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Осигуряването на достъп до образование и грижи в ранна детска възраст има съществено значение за развитието на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. Затова е налице необходимост от стимулиране на изработването и прилагането на иновативни и авторски програмни системи, които да отговорят на спецификата и визията на съответната институция, а също така и на осигуряването на възможности за обсъждане и споделяне на натрупания опит и постигнатите резултати

Научи повече
Проект "Пудоос"

Проект "Пудоос"

„Чиста околна среда-2015”

Научи повече