Проекти

"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече
НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основните и допринасят за познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Осигуряването на достъп до образование и грижи в ранна детска възраст има съществено значение за развитието на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. Затова е налице необходимост от стимулиране на изработването и прилагането на иновативни и авторски програмни системи, които да отговорят на спецификата и визията на съответната институция, а също така и на осигуряването на възможности за обсъждане и споделяне на натрупания опит и постигнатите резултати

Научи повече
Проект "Пудоос"

Проект "Пудоос"

„Чиста околна среда-2015”

Научи повече