НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

Националната програма е разработена в съответствие с Приоритетна област  „Ранно детско развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

 Резултатите от изпълнението на дейностите по Националната програма ще даде основание за вземането на решения, свързани с провеждането на законодателни промени, както и като предварителна оценка за планиране на операции по Програма „Образование“. 

Цел на програмата е изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда. - Споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата. - Изграждане на учеща общност в рамките на детската градина и между детски градини.

Дейностите по програмата са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование.