Адм. услуги

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ПРЕДЛАГАНА ОТ ДГ"ПЪРВИ ЮНИ"

1. Наименование на административната услуга


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

  • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
  • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Директорът на детска градина „Първи юни”

 

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина „Първи юни”, извършваща задължително предучилищно образование,не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

5.Начини на заявяване на услугата

Подаване на заявление в институцията

Издаване на дубликата по реда на Наредба №8/2016 г.:

-дубликатът се издава при наличие на документация от която е видно,че оригиналният документ е издаден

-дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение №4 от Наредба №8/2016 

-дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
 

Услугата не се предоставя по електронен път

 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
 

Безсрочен


8. Такси или цени.
 

Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

 

info-701157@edi.mon.bg

/електронен адрес на институцията/

 

12. Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/от родител/настойник на детето/чрез упълномощено лице