Обществен съвет

Обществен съвет при ДГ "Първи юни " Габрово

Съгласно правилата за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и  за граждански контрол на управлението им.

Обществения съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от съответната институция.Представителя на финансиращият орган се определя от кмета на общината .Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.Участието но членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Броят на членовете на обществения съвет за детски градини с до 500 деца е 5 или 7.


Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Първи юни"Габрово

Членове : Ина Минчева - родител Христофор Стоянов - родител Пенка Пеева - родител Симона Димитрова - родител Катя Робова - представител на финансиращия орган

Научи повече

Модел за обществен съвет

Обществения съвет изготвя отчет за своята дейност и информира родителите за работата му и за взетите решения.

Научи повече