Служебни бележки за отпускане на помощи

Служебни бележки за отпускане на помощи

Във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването,

дирекция социално подпомагане (ДСП)
НЯМА да изисква служебни бележки за отпускане на помощи на родители в
неплатен отпуск за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Такива служебни бележки не са необходими на ДСП.